Хуулийн нэр Батлагдсан огноо Тушаалын дугаар Баримт бичиг
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 2015-12-01 20151201