Журмын нэр Батлагдсан огноо Тушаалын дугаар Баримт бичиг
"Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам"-ын хавсралт 2014-09-30 212
"Үнэлгээнии хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам"-ын хавсралт 2015-12-10 330
Бүртгэл хөтлөх журам 2013-11-22 264
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам 2017-07-04 234
Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар 2008-06-20 249
Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам 2013-02-21 39
ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР (МАЯГТУУД) 2012-09-28 194
Тендерийн үнэлгээний заавар 2012-09-28 194
Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал 2007-03-30 81
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам 2017-12-14 363
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих журам 2012-11-03 115
Худалдан авах ажиллагаанд дотоод аудит хийх журам 2017-12-15 Сангийн сайдын 365
Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам* 2014-09-30 212
Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам 2013-01-11 7
Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-11-24 32
Цахим хуудаст худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам 2013-04-19 84
Үнэлгээнии хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам 2014-09-30 212